Menu Sluiten

Privacybeleid

A. van de Groep en Zonen BV​ hecht veel waarde aan uw vertrouwen in onze organisatie. Op deze privacy beleid pagina informeren wij u graag over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Privacybeleid

A. van de Groep en Zonen BV doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. A. van de Groep en Zonen BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verzameling van persoongegevens

Voor het maken van een geur melding, sollicitatie of het versturen van een contactformulier wordt u gevraagd naar persoonlijke informatie. De persoonlijke gegevens die u invult gebruiken wij uitsluitend om de gevraagde service te verlenen.

In het overzicht hieronder ziet u waar en welke gegevens we verzamelen en/of doorgeven aan derden. Dit doen we alleen als het nodig is voor uitvoering van de taken, met alle leveranciers zijn overeenkomsten gemaakt met betrekking tot verwerking van de persoonsgegevens.

 • Sollicitatie / Contactformulier
  Wanneer u via ons contactformulier een bericht naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • Geurmelding
  Wanneer u een melding doet i.v.m. geurhinder dan gelden de privacyvoorwaarden van ortelium, deze is te vinden op : https://www.ortelium.com/Data-Privacy/
 • Uw rechten

  Wij respecteren uw recht op inzage in en zeggenschap over uw persoonlijke informatie. Wij zullen reageren op verzoeken om persoonlijke informatie en uw persoonlijke informatie in voorkomende gevallen corrigeren, wijzigen of verwijderen. Wanneer u:

  • de persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt bijwerken, wijzigen of verwijderen of daarvan een kopie wilt ontvangen;
  • ons gebruik van de persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt stopzetten of beperken, waaronder door intrekking van de toestemming die u eerder heeft gegeven voor de verwerking van die informatie; of
  • wanneer persoonlijke informatie is verwerkt op basis van uw toestemming, een kopie van die persoonlijke informatie in een geschikt formaat wenst te ontvangen,
  kunt u uw verzoek per e-mail sturen aan info@avandegroep.nl of gebruik maken van het onderstaande formulier. Wij streven ernaar om binnen een maand of eerder op dergelijke verzoeken te reageren, hoewel wij ons het recht voorbehouden deze periode te verlengen bij complexe verzoeken.

  In elk van de bovengenoemde situaties kunnen we u verzoeken uw identiteit te bewijzen door ons een kopie van een geldig legitimatiebewijs te verstrekken, om aan onze verplichtingen inzake beveiliging te voldoen en om ongeoorloofde bekendmaking van persoonlijke informatie te voorkomen.

  Wij behouden ons het recht voor om redelijke administratiekosten in rekening te brengen voor kennelijk ongegronde of buitensporige verzoeken om inzage in uw persoonlijke informatie en voor extra kopieën van de persoonlijke informatie waarom u verzoekt.

  Beleidswijzigingen

  We kunnen delen van dit privacybeleid wijzigen of bijwerken om aan toepasselijke wet- en regelgeving te blijven voldoen of na een verandering in onze interne praktijken. Wij raden u daarom aan dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen die wij belangrijk achten, zullen wij u dat laten weten door middel van een mededeling op de Site.

  Beveiliging

  A van de Groep en Zonen BV zet zich in voor de beveiliging en bescherming van persoonlijke informatie en zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt op een passend niveau te beschermen tegen onopzettelijke of ongeoorloofde vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, bekendmaking van of inzage in verzonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonlijke informatie. A van de Groep en Zonen BV kan de veiligheid van dergelijke informatie echter niet garanderen.

  Contact met ons

  Wanneer u vragen heeft over de inhoud van dit privacybeleid, of wanneer u ons wilt informeren over een verandering in uw persoonlijke informatie of deze wilt corrigeren, of wanneer u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen of opmerking wilt maken, verzoeken wij u contact met ons op te nemen per: Tel. +31 (0)33-2981239 Fax +31 (0)33-2986800 E-mail: info@avandegroep.nl